O G Ł O S Z E N I E

Poniżej przedstawiamy Państwu dokumentację, z którą należy zapoznać się przed mającym odbyć się w dniu 28.06.2018 r. Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni:

  1. Sprawozdanie z przebiegu prac Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej SM L-W „Pewność”
  2. Sprawozdanie finansowe SM L-W „Pewność” za 2017 r.
  3. Sprawozdanie Zarządu SM L-W „Pewność” za 2017 r.
  4. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
  5. Uchwały Nr. 6/7/8/2018 Rady Nadzorczej SM L-W „Pewność” w sprawie oceny sprawozdania Zarządu, oceny sprawozdania finansowego i podziału zysku.
  6. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków SM L-W „Pewność” z dnia 28.06.2017 r. – do wglądu w biurze Sp-ni.
  7. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM L-W „Pewność”
  8. Wniosek Zarządu SM L-W „Pewność” do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

Szanowni Mieszkańcy,

Pan Burmistrz zachęca Państwa do udziału w ogólnopolskim projekcie grantowym                 pn Zielona Ławeczka”
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego komunikatu.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ L-W „PEWNOŚĆ” W DOBRYM MIEŚCIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z NIEPRAWIDŁOWĄ SEGREGACJĄ ŚMIECI, W DNIU 03.08.2017 R. ZOSTAŁY ZAMONTOWANE W BOKSACH ŚMIETNIKOWYCH KAMERY Z REJESTRATOREM, W CELU MONITOROWANIA SEGREGACJI ŚMIECI.

                                                                                   ZARZĄD
                                                                                  Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                   L-W „PEWNOŚĆ”